Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ

1.Lời mở đầu: Freemeteo là một trang web báo cáo thời tiết. Trang web này cung cấp dự báo thời tiết và các dịch vụ tương quan, chẳng hạn như dự báo cá nhân và cảnh báo email cho người dùng. Truy cập Freemeteo hiện miễn phí với tất cả người dùng. Tuy nhiên, Freemeteo bảo lưu quyền tính phí truy cập vào trang web và các dịch vụ được cung cấp ở đây trong tương lai. Trong trường hợp đó, Freemeteo sẽ thông báo trước cho tất cả người dùng đã đăng ký và để họ có cơ hội đăng ký Freemeteo. Do đó, Freemeteo rõ ràng bảo lưu quyền đối với mọi thay đổi về thời gian, sửa đổi hoặc làm gián đoạn bất kỳ khía cạnh hay tính năng nào của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung, số giờ khả dụng và thiết bị cần để truy cập hoặc sử dụng trang web.


2.Bản quyền: Trang web chứa tài liệu có bản quyền, thương hiệu và thông tin độc quyền khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, phần mềm, ảnh và đồ họa. Freemeteo là chủ sở hữu duy nhất của tài liệu có trong trang web và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ cũng như các quyền sở hữu khác theo đó. Mọi quyền, do đó được bảo lưu rõ ràng. Vì vậy, ngoại trừ trường hợp tạo bản sao lưu một phần nội dung của trang web chỉ để sử dụng cá nhân mà không xóa dấu hiệu ban đầu thì người dùng bị cấm bán, sao chép, sửa đổi, tái tạo, tái xuất bản, tải, truyền hoặc phân phối theo bất kỳ dạng thức nào có thể là tất cả hoặc một phần tài liệu của Freemeteo khi không có sự cho phép trước rõ ràng bằng văn bản của Freemeteo.

3.Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý:

A. Người dùng đồng ý rõ rằng việc sử dụng Freemeteo là chủ ý riêng của họ và do đó họ sẽ tự chịu rủi ro về việc sử dụng trang web. Freemeteo, các chi nhánh và nhà cung cấp dịch vụ của Freemeteo không đảm bảo rằng trang web sẽ không bị gián đoạn, không có lỗi hay mọi lỗi sẽ được sửa chữa. Hơn nữa, Freemeteo không đưa ra bất kỳ hình thức đảm bảo nào về kết quả có được từ việc sử dụng trang web, thông tin được cung cấp dưới đây, đặc biệt là về tính chính xác hoặc độ tin cậy cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trong đó.

B. Thông tin và dịch vụ của Freemeteo được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” mà không đảm bảo theo bất kỳ hình thức nào dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi đảm bảo về quyền sở hữu, thông tin, dịch hoặc sản phẩm được cung cấp qua Freemeteo và mọi bảo đảm ngụ ý về khả năng bán, tính phù hợp với mục đích cụ thể hoặc không vi phạm.

C.Thông tin có trong Freemeteo sẽ không được hiểu là lời khuyên hoặc khuyến khích thực hiện hoặc không phải là hành động cụ thể đối với người dùng. Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về cách hiểu thông tin có trong trang web này mà người dùng đưa ra hoặc về hành động mà họ quyết định thực hiện theo thông tin có được thông qua trang web này.

D. Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại hoặc tổn thất do bất kỳ sự gián đoạn, lỗi, sự thiếu chính xác, sửa chữa, xóa dịch vụ gây ra. Ngoài ra, Freemeteo không thể chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi thực hiện hay không thực hiện, chậm trễ trong hoạt động hoặc truyền tải, lỗi tuyến truyền thông và vi rút máy tính lan truyền trên dịch vụ sau khi người dùng truy cập Freemeteo hoặc trang web khác được liên kết với các trang của Freemeteo, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái phép vào, thay đổi hoặc sử dụng bản ghi dựa trên việc vi phạm hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân tố tụng nào khác. Giới hạn trách nhiệm pháp lý này mở rộng đối với và bao gồm mọi thiệt hại phát sinh từ việc tải xuống bất kỳ tài liệu nào đã đăng trong Freemeteo hoặc trong bất kỳ trang web nào khác được liên kết với các trang của Freemeteo.

E. Tuyên bố từ chối trách nhiệm pháp lý này có thể áp dụng với mọi thông tin hoặc dịch vụ được cung cấp cho người dùng trang web này thông qua việc truy cập đơn giản vào bất kỳ trang nào của Freemeteo hoặc theo nhu cầu cá nhân (bao gồm nhưng không giới hạn ở dự báo cá nhân và cảnh báo email).

4.Cảnh báo email: Bằng cách đăng ký dịch vụ cảnh báo email của Freemeteo, người dùng đồng ý rằng họ muốn dịch vụ cảnh báo bắt đầu trong vòng (7) ngày. Thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và “sẵn có”, đồng thời có thể được cung cấp với tần suất giảm hoặc tạm ngừng theo định kỳ. Freemeteo rõ ràng bảo lưu quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt đăng ký cảnh báo email của người dùng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc giải thích thêm. Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm cả bản quyền trong nội dung hiển thị trên cảnh báo email đều thuộc về Freemeteo. Mọi quyền, do đó được bảo lưu. 

5.Thiết bị: Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc lắp đặt và duy trì mọi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này (ví dụ: đường dây điện thoại, phần cứng máy tính). Tuy nhiên, Freemeteo bảo lưu quyền thay đổi thiết bị cần thiết để truy cập và sử dụng trang web này bất cứ khi nào mà không thông báo trước. Tất cả các phí của bên thứ ba (ví dụ: Phí của nhà cung cấp dịch vụ Internet, v.v..) để truy cập và sử dụng trang web này sẽ do người dùng gánh chịu.

6.Liên kết tới các trang web khác: Freemeteo kết hợp các liên kết tới trang web khác. Freemeteo không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với khả năng cung cấp, nội dung, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân, hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra, chất lượng và số lượng thông tin cũng như dịch vụ được cung cấp bởi các trang web khác đó. Người dùng phải giải quyết với những trang web khác này về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web đó. Freemeteo không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung trên các trang web khác đó.

7.Quảng cáo: Freemeteo đăng tài liệu quảng cáo và thường chứa các liên kết đến trang chủ của nhà quảng cáo. Freemeteo không thực hiện và không có vai trò thực hiện bất kỳ hình thức kiểm soát nào đối với nội dung của các quảng cáo, biểu ngữ hoặc quảng cáo bật lên đó, chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc hành vi vi phạm luật bản quyền có thể xảy ra. Người dùng phải giải quyết trực tiếp với nhà quảng cáo về mọi vấn đề có thể phát sinh trong khi truy cập hoặc sử dụng các trang web của họ. Freemeteo không xác nhận theo bất kỳ cách nào hay chịu trách nhiệm về nội dung của quảng cáo đăng trên trang web hoặc về nội dung trên trang web của nhà quảng cáo. Ngoài ra, Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi khả năng liên lạc của người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào – nhà cung cấp dịch vụ được quảng cáo thông qua hoặc được liên kết với Freemeteo hay về bất kỳ thương vụ nào có thể phát sinh từ việc liên lạc này.

8.Nội dung của bên thứ ba: Freemeteo có thể đăng thông tin, dữ liệu, văn bản, đồ họa do người dùng gửi đến. Tài liệu này, cho dù được đăng công khai hay gửi riêng tư đều giữ nguyên trách nhiệm hoàn toàn của người sở hữu. Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi lỗi và/hoặc thiếu sót có trong tài liệu này hoặc về mọi thiệt hại mà người dùng có thể phải chịu do việc sử dụng tài liệu này. Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về và người dùng đồng ý không đăng bất kỳ tài liệu khiêu dâm, thô tục, khiếm nhã, xúc phạm nào, mọi tài liệu mang tính phỉ báng, lăng mạ, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, vi phạm luật bản quyền hoặc tài liệu khác trái phát luật. Ngoài ra, Freemeteo không chịu trách nhiệm pháp lý về mọi tài liệu do người dùng đăng hoặc truyền tải có tính chất khuyến khích hành vi cấu thành tội phạm hình sự, tăng trách nhiệm dân sự hoặc hành vi khác vi phạm luật pháp. Người dùng trang web hiểu và thừa nhận tính chất quốc tế của Internet và do đó đồng ý tôn trọng cũng như tuân thủ các quy tắc đạo lý địa phương của mỗi quốc gia.

9.Giám sát: Freemeteo có quyền từ chối đăng hoặc xóa mọi tài liệu đã gửi đến hoặc đã đăng trên trang web theo quyết định riêng của mình. Freemeteo sẽ có quyền xóa mọi tài liệu mà theo quyết định riêng của mình, Freemeteo cho rằng vi phạm các điều khoản hay nói cách khác là không phù hợp.

10.Bồi thường: Người dùng đồng ý bảo vệ, bồi thường và đảm bảo cho Freemeteo và chủ sở hữu, nhân viên, chi nhánh hoặc đại lý của Freemeteo không bị phương hại trước bất kỳ và tất cả các khiếu nại, hành động, nhu cầu, thiệt hại, chi phí, trách nhiệm pháp lý, mất mát và phí tổn (bao gồm cả phí luật sư) phát sinh do sử dụng trang web.

11.Bảo vệ dữ liệu: Trong một số trường hợp nhất định, để tạo điều kiện thuận lợi người dùng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân. Thông tin này do Freemeteo sử dụng và Freemeteo sẽ không chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng và xử lý thông tin này, vui lòng xem Tuyên bố bảo mật của chúng tôi.

12.Điều khoản thay đổi: Freemeteo có quyền thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản và điều kiện áp dụng cho việc sử dụng trang web, một phần hoặc toàn bộ bất kỳ lúc nào và có hoặc không có thông báo trước. Về phía người dùng, việc sử dụng trang web sau khi thay đổi hoặc sửa đổi điều khoản sử dụng này sẽ được coi là tiếp tục chấp nhận những thay đổi đó. 

13.Điều khoản khác: Những điều khoản sử dụng này tạo nên toàn bộ thỏa thuận giữa các bên về việc sử dụng Freemeteo và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng hoặc bằng văn bản trước đó về chủ đề này. Không có sự khước từ nào của một trong hai bên về bất kỳ vi phạm hay mặc nhiên nào dưới đây sẽ bị coi là khước từ bất kỳ vi phạm hoặc mặc nhiên nào tiền lệ hoặc sau này. Các tiêu đề mục được chèn vào chỉ để thuận tiện chứ không ảnh hưởng đến việc giải thích các Điều khoản sử dụng này.

14.Hiệu lực từng phần:Nếu một điều khoản của Thỏa thuận này không hợp pháp, không hiệu lực hoặc không thể thi hành theo bất kỳ thẩm quyền nào thì sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp, tính hiệu lực hoặc khả năng bắt buộc thi hành theo thẩm quyền đó của bất kỳ và tất cả các điều khoản khác trong Thỏa thuận này.

15.Ngôn ngữ: Ngôn ngữ của Thỏa thuận này là tiếng Anh. Trong trường hợp xung đột giữa văn bản tiếng Anh và bản dịch bất kỳ thì phiên bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên.

16.Luật hiện hành – Thẩm quyền: Những điều khoản sử dụng này sẽ bị chi phối và giải thích theo cả Luật Hy Lạp và châu Âu, đồng thời phải tuân thủ thẩm quyền chuyên thuộc của Tòa án Athens, Hy Lạp.